برنامه بازاریابی دیجیتال
 
طرح های بازاریابی دیجیتال در خلاء رخ نمی دهند و هنگامی که با کانال های ارتباطی بازاریابی آفلاین مانند فروش رو در رو یکپارچه می شوند لیشترین اثر بخشی را دارند.همچنین کانال های آنلای باید برای حمایت از کل فرآیند خرید از قبل از فروش تا فروش و بعد از فروش و توسعه مداوم روابط با مشتری استفاده شوند.
واقعیت این است که هر طرح بازاریابی الکترونیک باید بخشی از طرح ارتباطات بازاریابی و همچنین بخشی از طرح گسترده تر بازاریابی باشد.نیاز به ذکر نیست که طرح دیجیتال باید با طرح کسب و کار کلی نیز متناسب باشد.
طرح بازاریابی دیجیتال می تواند فرصت های موجود برای رشد کسب و کار را از طریق قرار دادن مخاطبان جدید،بازارهای جدید جغرافیایی یا از طریق معرفی خدمات و محصولات جدید شناسایی و بازبینی کند.